Kabul Edilen Bildiriler


TÜRKÇE BİLDİRİ BAŞLIĞI

İNGİLİZCE BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR İSİMLERİ

MARKA İSİMLERİNDEKİ SESLER MARKA CİNSIYETİ HAKKINDA BİLGİ VERİR Mİ?

DO BRAND NAME SOUNDS COMMUNICATE MEANING ABOUT BRAND GENDER?

1. Arş. Gör.Dr. İlkin Yaran Ögel

PAZARLAMA ALANINDA EN KALİTELİ DERGİLERDE PROCESS MACRO: BİR SİSTEMATİK LİTERATÜR TARAMASI

PROCESS MACRO IN TOP QUALITY MARKETING JOURNALS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

1. Sıddık BOZKURT

 

Energy, Business and Sustainability in Africa

1. Chigozie Nweke-Eze

ÜRÜN YENİLİĞİ VE KALİTESİNİN MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİNİ MARKA MEMNUNİYETİ NASIL ETKİLER? 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE PANDEMİ SÜRECİNDE KESİTSEL BİR UYGULAMA

HOW DOES BRAND SATISFACTION AFFECT THE IMPACT OF PRODUCT INNOVATION AND QUALITY ON CUSTOMER LOYALTY?

A SECTIONAL APPLICATION IN THE PANDEMIC PROCESS IN THE TEXTILE SECTOR

1. Prof.Dr.Ömer TURUNÇ

2. Ayşe Zeybekoğlu

 

Between working from the office versus remotely is there an optimal balance in hybrid working

1. Katharina Cox Nowak

 

Consumers' Food Waste Behavior and Attitude During Covid 19 Pandemics Restrictions: insights from three metropolitan cities in Turkey

1. Dr.Öğ. Üyesi Arzu Secer

2. Dr.Matteo Masotti

3. Prof.Dr.Matteo Vittuari

Reklam Stratejilerinin, Kadın Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi

 

The Effect of Advertısıng Strategıes On The Purchase Behavıour of Women Consumers

 

1. Feyza Somtaş Lekesizcan

2. Doç. Dr. Leyla Leblebici KOÇER

Yenilikçilik ve Amaca Yönelik Pazarlama Algısı Kripto Para Kabul Eden İşletmelerden Satın Alma Niyetine Etki Eder mi?

Does The Perception of Innovativeness and Cause-Related Marketing Affect Purchasing Intent From Businesses That Accept Cryptocurrency?

1. Arş. Gör. Dr. Serhat Karaoğlan

Perakendecilikte Akıllı Uygulamalar: Sistematik Literatür Taraması

Smart Practıces İn Retail: A Systematic Lıterature Revıew

1. Araş. Gör. Zahide Kübra KOÇAK

2. Doç. Dr. Kumru UYAR

 

INNOVATION IN THE REPUCLIC OF TURKEY: STRENGHTS AND BARRIERS OF THE DOMESTIC EXPANSION OF THE AUTOMOTIVE INDUSTRY

1.Laszlo Hammerl

2.Dennis Weber

3.Oliver Kremer

HEDONİK ALIŞVERİŞ MOTİVASYONLARINDA, TÜKETİCİ KARAR VERME GÖSTERGELERİNİN KONUMLANDIRILMASI

REPOSITIONING OF CONSUMER DECISION MAKING INDICATORS IN HEDONIC SHOPPING MOTIVATIONS

1. Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Yasin YILDIZ

2. Dr. Öğr. Üyesi Selim ÇAM

Gıda İşletmelerinin Yeşil Lojistik Uygulamaları ve Lojistik Performanslarının Demografik Faktörlere Göre İncelenmesi

The Research of Green Logistics Applications and Logistics Performances of Food Businesses According to Demographic Factors

1. Dr. Tuğba DELİCE AKCA

2. Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN

 

Implementation of cyber-physical systems in the work processes of hospitals

1.Oliver Kremer

2.Laszlo Hammerl

3.Dennis Weber

Sanal Seyahat Deneyimindeki Duyu ve Bilgi Kalitesinin Ziyaret Niyeti Üzerine Etkilerİ

The Effects of Sense and Information Quality in Virtual Travel Experience on Visit Intention

1.Öğr. Gör. Duran KURU

2. Prof. Dr. Mehmet Şükrü AKDOĞAN

Tüketicilerin Elektrikli Araç Satın Alma Niyetlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma

A Quantitative Research On The Factors Affecting Consumers' Intentions To Buy Electric Vehicles

1.Arş.Gör. Çağrı Selman İĞDE

2. Dr. Öğr. Üyesi Elif KOCAGÖZ

3. Mustafa ASLAN

 

Trends and dynamics in the rail infrastructure industry suggesting servitization

1. Olcay YILMAZ

 

 

DOES HOME CITY MATTER TO CORPORATE PROFITABILITY? A GLOBAL STUDY OF

THE RELATIONSHIP BETWEEN CITIES' MANAGEMENT MODELS AND FIRMS'

PROFITABILITY

1. MAHSA MEMARIAN

2. NICCOLÒ PISANI

3. PASCUAL BERRONE

4. JOAN ENRIC RICART

Ponzi Sistemlerinde Tüketicilerin Mağdur Olma Riskinin Azaltılmasına Yönelik Bir Yaklaşım Olarak Sosyal Normlar Pazarlama

Social Norms Marketing As An Approach to Reduce the Risk of Victimization of Consumers in Ponzi Systems

1. Arş. Gör. İpek GÜRSOY

2. Prof. Dr. Zeynep HATUNOĞLU

Elektronik Ticaret Yapan Firmaların Covid-19 Pandemi Döneminde Karşılaştıkları Zorlukların Araştırılması: Türkiye'de Cirosu En Yüksek 100 Firma Üzerinde Yapılan Bir Uygulama

Investıgatıon of the challenges that electronıc tradıng companıes face durıng the covıd-19 pandemıc: a research on 100 companıes wıth the hıghest turnover ın Turkey

1. Dr.Öğr.Üyesi Haydar İnce

2. Öğr.Gör. Derya Öztemiz

 

 

 

Emergence of domestic tourism as holiday experience amid Covid-19 pandemic

1. Dr. Samah Ibnou-Laaroussi

Bir Teorik Brikolaj Çalışması: Genişletilmiş Benlik Teorisi Bağlamında Diderot Etkisi Kavramının Entegrasyonu

A Theoretical Bricolage Study: Integration of the Diderot Effect Concept in the Context of the Extended Self Theory

1. Arş. Gör. Çetin ÇİLDİR

2. Prof. Dr. H. Seçil FETTAHLIOĞLU

 

HELAL SERTİFİKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK GÜVENİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ÇOKLU GRUP ANALİZİ ÇALIŞMASI

THE EFFECT OF TRUST TOWARDS HALAL-CERTIFICATED PRODUCTS ON PURCHASE INTENTION: A MULTI-GROUP ANALYSIS STUDY

1. Dr. Öğr. Üyesi Bekir ÖZKAN

2. Doç. Dr. Fatih KOÇ

Tüketim Çağında Planlı Eskitme Stratejisi: Apple Ürünlerinin İncelenmesi

Planned Obsolescence Strategy In The Consumptıon Era: Analyzıng Of Apple Products

1. Dr. Arş. Gör. Vildan GÜNEŞ

 

Strategic financial planning in business, its current challenges and prospects

1. Assoc.Prof.Dr.Volha Rudkouskaya

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA YENİ NORMAL DÖNEMİ: DAVRANIŞLARDAKİ DEĞİŞİMLER KALICI MI GEÇİCİ Mİ?

NEW NORMAL ERA OF CONSUMER BEHAVIOUR: ARE BEHAVIOUR CHANGES PERMINENT OR TRANSIENT?

1. Doç. Dr. Elif BOYRAZ

2. Melike ULA

 

Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi: Covid-19 Pandemi Sürecinde Online Alışveriş Yapan Bireyler Üzerine Bir Araştırma

The Effect Of Uncertainty Tolerance On Unplanned Purchase Behavior: A Research On Individuals Shopping Online During The Covid-19 Pandemic Process

1. Yonca BAKIR

2. Mustafa ASLAN

Eyvah, Ya Satın Alamazsam ?!: Panik Alışverişi

What If I Can Not Buy It ?!: Panic Buying

1. Dr. Öğr. Üyesi Neslihan YALÇINKAYA

2. Öğr. Gör. Dr. Mümine KARADAĞ

DENEGİY SANAL DENEME UYGULAMASININ MÜŞTERİLERİN EŞARP ALIŞVERİŞLERİNE ETKİSİNİN TEKNOLOJİ KABUL MODEL İLE İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF DENEGİY VIRTUAL TRIAL APPLICATION ON CUSTOMERS' SCARF SHOPPING WITH TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

1. Prof. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK

2. Nejla PEMBE

 

Big Data analysis with Machine learning algorithms

1. Kwaku Opoku-Ware

TÜKETİCİLERİN COVID-19 SÜRECİNDE PERAKENDECİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

DETERMINING CONSUMERS' RETAIL PREFERENCES DURING COVID-19

1. Kübra Müge ÇAKARÖZ

2. Funda CİVEK

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Sağlık Çalışanlarının Çevrimiçi Alışverişte Risk Algıları

Risk Perceptions of Healthcare Professionals in Online Shopping During Covid-19 Outbreak

1. Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL

2. Arş. Gör. Abdil ARIK

3. İbrahim Doğan ARSLAN

X ve Y Kuşağının İnternet Üzerinden Alışverişte Marka Özgünlüğünün Marka Tercihindeki İlişkisinde Marka Güveninin Aracılık Rolü: Ayakkabı Sektörü Üzerine Bir Araştırma

The Intermedıate Role Of Brand Trust In The Relatıonshıp Of Brand Authentıcıty To Brand Preference In Internet Shoppıng For X And Y Generatıons: A Research On The Shoes Sector

1. Prof. Dr. Ruziye COP

2. Melek ASTEKİN

 

EKOLOJİK ÖRGÜTSEL YENİLİK PERFORMANSI NASIL ETKİLİYOR? KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ ARAŞTIRMASI

HOW DOES ECOLOGICAL ORGANIZATIONAL INNOVATION AFFECT PERFORMANCE?

KONYA AUTOMOTIVE SUB-INDUSTRY BUSINESS CLUSTER SURVEY

1. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAPLAN

2. Dr. Öğr. Üyesi Berna Turak KAPLAN

3. Prof. Dr. Adnan ÇELİK

 

Water Resource Sourcing in Transition: the Diminishing Factor of Sustainable Practices in Ghana

1. Akoto Selassie

İSO 500 FİRMALARININ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK DÜZEYLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PİRAMİDİNE GÖRE BELİRLENMESİ

DETERMINING THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY LEVELS OF ISO 500 COMPANIES ACCORDING TO THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PYRAMID

1.Prof. Dr. Canan Gamze BAL

2.Mihriban ANÇEL

Örgütsel Kronizmin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde, İşe Yabancılaşmanın Aracı Rolü

The Mediating Effect of Work Alienation on The Relationship Between Organizational Chronism and Intention to Leave

1. Gülbahar Elibol

2. Gülesin Tut

3. Öğr.Gör.Emine Sever

YÖNETİCİ DESTEĞİ İLE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN ARACI ETKİSİ

DETERMINING THE INTERMEDIATE ROLE OF PSYCHOLOGICAL WELLBEING AND STAFF EMPOWERMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT SUPPORT AND EMPLOYEE PERFORMANCE

1.Doç. Dr. Ergün KARA   

2. Dr. Öğr. Üyesi Makbule Hürmet ÇETİNEL

 

 

 

SOCIAL BUSINESS: CASES MADE IN BRAZIL

1.Prof. Dr .Thiago Chaves,

2.Asst.Prof.Dr.Gabriel Vouga

Aşırı Niteliklilik ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkide Psikolojik Sağlamlığın Rolü

The Mediatıng Role of Psychologıcal Resilience between the Effect of Overqualıfıcatıon and Employee Performance

1. Hasan Hüseyin UZUNBACAK

2. Şerife KARAGÖZ

İŞ YERİNDE DİĞERLERİ İLE OLUMLU İLİŞKİLERİMİZDE OLUMLU BENLİK ALGISININ ETKİSİ: GÜVENME EĞİLİMİNİN ROLÜ

THE IMPACT OF POSITIVE SELF-PERCEPTION ON OUR POSITIVE RELATIONS WITH OTHERS IN THE WORKPLACE: THE ROLE OF PROPENSITY TO TRUST

1.Dr. Öğr. Üyesi Burcu AYDIN KÜÇÜK

2. Doç.DR.Ömer Erdem KOÇAK

 

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNDE MOTİVASYONLAR VE ENGELLER: DENEYİMLİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN VE GİRİŞİMCİ ADAYLARININ ALGILARI

MOTIVATIONS AND CHALLENGES FOR WOMEN ENTREPRENEURSHIP: PERCEPTIONS OF EXPERIENCED WOMAN ENTREPRENEURS AND CANDIDATES

1. Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI

2. Doç. Dr. İnci DURSUN

3. Ar. Gör. Hediye YÜRÜYEN

4. Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇINAR

Sorumlu Liderliğin Rolünü Anlamak: Birey-Örgüt Uyumu Üzerine Bir Araştırma

Understanding the Role of Responsible Leadership: A Research on Person-Organization Fit

1. Dr. Öğr. Üyesi, Osman Seray ÖZKAN

2. Doç. Dr. Burcu ÜZÜM

JOURNAL OF MANAGEMENT: 1983-2021 YILLARI ARASI BİBLİYOMETRİK ANALİZ VE HARİTALAMA

JOURNAL OF MANAGEMENT: BIBLIOMETRIC ANALYSIS AND MAPPING BETWEEN 1983-2021

1. Öğr. Gör. Dr. Ebru Demirel

2. Arş. Gör. Dr. Seyhan Özdemir

Üniversite Yaşam Kalitesinin, Öğrenci Tutkunluğu Ve Bilgi Ataleti Üzerine Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması

 

The Effect Of University Life Quality On Student Passion And Information Inertia: A Field Study On Feas Students

 

1. Prof. Dr. Salih YEŞİL

2. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

3. Uzm. Ayşe GÖKYAR

4. Ayşegül ÖZBAĞIŞ

Sıradışı Olaydan Sıradışı Liderliğe: Siyasi Liderlerin Pandemi Sürecindeki Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme

From Extraordinary Event To Extraordinary Leadership: An Evaluation On The Behaviors Of Political Leaders During The Pandemic Process

1. Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKANAN

2. Öğr. Gör. Dr. Yunus YILAN

SİNİK ÇALIŞANLAR İŞTEN AYRILMAYI DÜŞÜNÜR MÜ?

DO CYNICAL EMPLOYEES CONSIDER LEAVING THEIR WORK?

1. Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜL

2. Hamran AMIRLI

MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN GİRİŞİM KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASINDA EĞİTİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ

THE ROLE AND IMPORTANCE OF EDUCATION IN INCREASE THE ENTREPRENEURİAL CAPACITY OF REFUGEES AND ASYLUM-SEEKERS

1. Ali KIRAÇ

2. Döndü UYANIK

3. Emine İKİKAT TÜMER

4. Emre ARICI

5. Kürşat ÇİFTÇİ

6.Achilleas KOSTOULA

7. Gülşah AKSOY

8. Claudia Ausilia

HUZUR ALGISININ KARARLILIK VE KARİYER TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDEKİ DÜZENLEYİCİ ROLÜ

THE MODERATING EFFECT OF PEACE OF MIND ON THE RELATIONSHIP BETWEEN GRIT AND CAREER SATISFACTION

1. Elif Bilginoğlu

2. Uğur Yozgat

Yapay Zekaya Yönelik Genel Tutumların Bireysel Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Bir Uygulama

Impact Of General Attıtudes Towards Artıfıcıal Intellıgence On The Indıvıdual Innovatıon Traınıng: An Applıcatıon

1. Prof.Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE

2. Ömer ÇAVUŞ

Algılanan Aşırı Nitelikliliğin, Örgütsel Dışlanma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması

The Effect of Perceived Overqualification on Organizational Ostracism and Turnover Intention: A Field Research

1. Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU

YÖNETİM POLİTİKALARI VE UYGULAMALARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

THE ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION IN THE EFFECT OF TOP MANAGEMENT POLICIES AND PRACTICES ON JOB SATISFACTION: A RESEARCH ON ACADEMIC STAFF

1. Prof. Dr. Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU

2. Arş. Gör. Jale BALKAŞ

Toksik Liderliğin Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisi ve İçsel Motivasyonun Rolü

Intrınsıc Motıvatıon As A Way To Lessen The Impacts of Toxıc Leadershıp On Emotıonal Exhaustion

1. Dr. Deniz Devrim TAŞDEMİR

2. Doç. Dr. Ayşe GÜNSEL

3. Doç.Dr. Serdar BOZKURT

GİRİŞİMCİLERİN GİRİŞIMCİLİK ETİĞİ ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA

A QUALITATIVE STUDY ON DETERMINING ENTREPRENEURS' PERCEPTIONS OF ENTREPRENEURSHIP ETHICS

1. Öğr. Gör. Dr. Saliha EMRE DEVECİ

 

Çalışanların Hizmetkâr Liderlik Algılarının Örgütsel Güçsüzlüğe ve İşe Angaje Olmalarına Etkileri 

The Effects Of Employees' Servant Leadership Perceptions on Organizational Powerlesness and Work Engagement

1.Dr.Öğr.Üyesi Pınar FAYGANOĞLU

2. Dr.Öğr.Üyesi Rukiye CAN YALÇIN

3. Doç.Dr. Memduh BEGENİRBAŞ

Çalışanların Esnek Çalışma Düzenlemelerine Karşı Tutumlarının İşe Adanmışlıklarına Etkisinde Örgütsel Adalet Algısının Aracı Rolü

Organızatıonal Justıce In The Effect Of Employees' Attıtudes Towards Flexıble Work Arrangements On Theır Engagement To Work

1. Bilim Uzmanı Burhan ATALIK

2. Doç.Dr. Kemal EROĞLUER

 

Hizmetkâr Liderliğin Yenilikçi İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde Personel Güçlendirmenin Aracı Rolü

Mediating Role of Employee Empowerment in The Effect of Servant Leadership on Innovative Work Behavior

1. Hüseyin ASLAN

2. Ahmet İLHAN

3. İbrahim Sani MERT

BİLİŞSEL ESNEKLİK DÜZEYİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ İLİŞKİSİ: İSTANBUL İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE FLEXIBILITY AND PROBLEM SOLVING SKILLS: A RESEARCH IN İSTANBUL

1. Uzman Nursena DEMİR

2.Prof.Dr.Hatice Necla KELEŞ

BİREYSEL İNOVASYONUN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNDE ÖZGÜVENİN ARACILIK ROLÜ

 

THE MEDIATING ROLE OF SELF-CONFIDENCE IN THE EFFECT OF INDIVIDUAL INNOVATION ON ENTREPRENEURIAL INTENTION

 

1.Dr. Öğr. Üyesi Makbule Hürmet ÇETİNEL

2. Öğr. Gör. Dr. Ethem MERDAN

 

Çalışanların Karanlık Liderlik ve Kayırmacılık Algılarının Presenteizm (İşte Varolamama) Üzerine Etkisi: Tekstil Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

The Effect Of Employees' Dark Leadership And Favoritism Perceptions On Presenteeism: A Research On Textile Employees

1. Öğr.Gör.Hanifi KARAÇINAR

2. Prof.Dr.Lutfiye ÖZDEMİR

 

Örgüte Yönelik Psikolojik Sahiplenme Olgusu Üzerine Nitel Bir Araştırma

A Qualitative Study On Organization-Based Psychological Ownership

1. Nil MADİ

2. Dr. Öğr. Üyesi Dilek Işılay ÜÇOK

İŞ YERİ MUTLULUĞU: ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ANALİZ

WORKPLACE HAPPINESS: A QUALITATIVE ANALYSIS OF PRECEDENTS AND OUTCOMES

1.Arş. Gör. Dr. Tayfun Arar

2.Gülşen Yurdakul

Subay İş Analizi: İlçe Jandarma Komutanı Örneği

Officer Job Analysis: Provincial Gendarmerie Commander Sample

1. Dr.Öğ.Üyesi Mehmet KAHYA

2. Dr.Öğ.Üyesi Suudan Gökçe GÖK

3. Arş.Gör.  Ebru KAYA

4. Dr.Öğ. Gör.Kaan Özgür KAYICI

5. Doç.Dr. Mutlu TOKMAK

6. Dr.Öğ. Üyesi Ali YILDIRIM

Kurumsal Körlüğün Çalışanlar Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Araştırması

The Effect Of Institutional Blinding On Employees: A Field Research

1. Prof. Dr. Salih YEŞİL

2. Ayşegül ÖZBAĞIŞ

MESLEK AŞKI VE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞUN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF CALLING AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING ON JOB SATISFACTION

1. Dr. Öğretim Üyesi Meryem Derya YEŞİLTAŞ

2. Esra AYAZ

Pandemi Döneminde Tükenmişliğin Örgütsel Bağlılığa Etkisi ve Kıdemin Düzenleyicilik Rolü (Havacılık Sektöründe Bir Araştırma)

The Effect of Burnout on Organizational Commitment and The Moderating Role of Seniority in The Pandemic Period (A Research in Aviation Sector)

1.Doç.Dr. Murat KOÇ

2. Alper BALTACI

3. Yonca BİR

İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Otel İşletmelerinde Alan Araştırması

The Effect Of Human Resources Management (HRM) Practices On The Psychological Resilience (PR) And Organizational Alienation (OA):A Field Research On Hotels

1. Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

2. Elkhan GURBANLI

Hizmet Çalışanlarının Olumsuz Duyguları ve Adalet Algısı: Örgüt Temelli Öz Saygısı Ve Duygusal Bağlılığın Tampon Etkisi

Negative Emotions And Justice Perception Of Service Employees: The Buffer Effect Of Organization Based Self-Esteem And Affective Commitment

1. Ahmet Tuğrul Tuğer

2. Jale Minibaş-Poussard

 

Duygusal Ahrazlık (Aleksitimi) ile Örgütsel Dedikodu Arasında İlişkisi Ve Ekileşim Var Mıdır?

Is There A Relationship And Effect Between Alexithymia And Organizational Goss?

1. Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

 

İÇSEL MOTİVAYSONUN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE AİLE FAKTÖRÜ

THE ROLE OF THE FAMILY FACTOR IN THE IMPACT OF INTRINSIC MOTIVATION ON JOB PERFORMANCE

1. Dr. Gamze Güner KİBAROĞLU

PSİKOLOJİK SERMAYENİN FİLM ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

EXAMINING OF THE PSYCHOLOGICAL CAPITAL USING FILM ANALYSIS METHOD

1. Dr.Öğr.Üyesi Mecbure ASLAN

 

Pandemi Döneminde Temel İhtiyaçların Artan Önemi: Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Bir Değerlendirme

The Increasing Importance Of Basic Needs During The Pandemic Period: An Assessment In The Context Of Maslow's Hierarchy Of Needs

1. Dr. Öğr. Üyesi Arzu ÖZKANAN

60. COVİD-19 KORKUSUNUN İŞGÖREN PERFORMANSI ÜZERİNDE İŞ STRESİNİN ARACILIK ROLÜ: Gaziantep'te Bir Araştırma

THE INTERMEDIATE ROLE OF WORK STRESS ON EMPLOYEE PERFORMANCE OF COVID-19 FEAR: A Research in Gaziantep

1. Prof. Dr.Mazlum Çelik

2. Dr. Alper Tutcu

3. Tuğçe Nurbanu Bitiren

BİLİNÇLİ FARKINDALIĞIN YAPISAL İŞ KAYNAKLARINI ARTIRMAYA ETKİSİNDE İŞ TATMİNİN ROLÜ

THE ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE EFFECT OF MINDFULNESS TO INCREASING STRUCTURAL JOB RESOURCES

1.Dr. Gamze Güner Kibaroğlu

2.Prof. Dr. H. Nejat Basım

3. Prof. Dr. Cenk Sözen

ÖRGÜTSEL GÜVEN VE POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜNİVERSİTE MAVİ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND POSITIVE PHYSCHOLOGICAL CAPITAL :THE PRACTICE ON UNIVERSITY BLUE COLLAR STAFF

1.Prof.Dr.A.Çiğdem KIREL

2. Müge ÜNAL

ÖRGÜTSEL ÇATIŞMANIN SEBEPLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİM STİLLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ASSESSMENT OF ORGANIZATIONAL CONFLICT CAUSES AND CONFLICT MANAGEMENT STYLES BY THE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS METHOD: AN APPLICATION IN THE BANKING SECTOR

1. Doç. Dr. Yasemin HANCIOĞLU

2. Mustafa Onur ŞİMŞEK

İşletmelerde Kurumsal Sürdürülebilirlik: Kamu Ve Özel Sektör Karşılaştırması

Corporate Sustainability In Enterprises: Public And Private

1. Dr. Ahmet Fidanoğlu

2. Öğr.Gör.Dr., Bekir DEĞİRMENCİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN CİNSİYET EŞİTLİĞİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

GENDER EQUALITY FOR SUSTAINABILITY: A RESEARCH ON BIST SUSTAINABILITY INDEX COMPANIES

 

1. Prof. Dr., Canan Gamze Bal

2. Gökçen Avcu

Örgütsel Muhalefeti İfade Etmenin Bir Yolu Olarak Mizahı Kullanma

Using Humor as a Strategy to Express Organizational Dissent

1. Prof. Dr. A. Asuman AKDOĞAN

2. Öğr. Gör. A. Çiğdem ATA

Metaverse Dünyasında Yeni İş Modelleri

New Business Models in the Metaverse Universe

1. Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt Hatice Şekkeli

Çalışma Süresi Ve Meslek Mensubu Açısından Yapılan İşin Anlamlılığı Ve İşten Ayrılma Niyeti Algıları: Bir Alan Araştırması

Perceptions Of The Meaningfulness And Intention To Leave The Job In Terms Of Working Time And Professional Staff: A Field Study

1.Prof. Dr. Burcu ERŞAHAN

2. Gülistan BAYTOK

Tedarik Zinciri, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik, Dijital Tedarik Zinciri: Web of Science Verilerine Dayalı Bibliyometrik Analiz (1998-2022)

Supply Chain, Supply Chain Management, Lojistics, Digital Supply Chain: A Bibliometrıc Analyis on Web of Science Data (1998-2022)

1. Pınar Serin

TÜKENMİŞLİĞİN MESLEKİ BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THE EFFECT OF BURNOUT ON PROFESSIONAL COMMITMENT: A FIELD RESEARCH ON TEACHERS

1. Prof. Dr, İsmail BAKAN

2. Hamran AMIRLI

İşte Güçlenme Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Azaltır mı? Bir Araştırma

Does Empowerment Prevent Employees' Intention to Leave? A Research

1. Arş. Gör. Bilim Uzmanı Murat CERİT

2. Doç. Dr., Bilal ÇANKIR

Sanal Kaytarmanın Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma

Investigation Of Cyberloafing In Terms Of Some Socio-Demographic Variables: A Research On Public Sector

1. Dr. Öğr. Üyesi Belkis Dilek ÖZBEZEK

2. Prof. Dr. Hacı Mustafa PAKSOY

 

EFFECTS OF INFORMATION SYSTEM ON LOGISTICS PERFORMANCE

1. Janet OKELLO

 

ÖRGÜTSEL SADAKAT VE İŞ ETİĞİ KONULARINDA YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF PUBLISHED STUDIES ON ORGANIZATIONAL LOYALTY AND WORK ETHIC

1. Doç.Dr. Murat TOKSARI

2. Dr.Öğr. Üyesi Yavuz Sezer OĞUZHAN

3. Dr.Öğr.Üyesi Mecbure ASLAN

Psikolojik Sermayenin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Uygulama

The Effect of Psychological Capital on Positive Voice Behavior: A Comparative Application in The Health Sector

1.  Öğr. Gör.Dr. Nida PALABIYIK

2. Öğr. Gör. Esra AKAY

ENTROPİ Tabanlı MAIRCA ve Mekansal Veri Analizi Yöntemleriyle İç Göç Kararının İncelenmesi: Türkiye Örneği

Examine of Internal Migratıon Decision by ENTROPY Based MAIRCA and Spatial Data Analysis Methods: The Case of Turkey

1. Dr. Öğr. Üy. Gökçe MANAVGAT

İşletmelerde Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniği Yaklaşımı: PSI Örneği

Multi-Criteria Decision-Making Technique for Personnel Selection: PSI Sample

1. Doç. Dr. Ayhan DEMİRCİ

 

TÜRKİYE SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALARININ CAMELS BİLEŞENLERİ BAKIMINDAN IDOCRIW COCOSO MODELİ İLE PERFORMANS ANALİZİ

PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKISH SYSTEMIC IMPORTANT BANKS IN TERMS OF CAMELS COMPONENTS WITH IDOCRIW COCOSO MODEL

1.Malik Ejder ÇİFTASLAN

2. Doç. Dr. Ömer Faruk RENÇBER

23. DİJİTALLEŞEN STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA OLAN ETKİSİ

23. THE EFFECT OF DİGİTİZED HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ON ORGANİZATİONAL PERFORMANCE

1. Ulkar Binnatova Erbaysal

BİTCOİN SANAL PARA BİRİMİ İLE

SOSYAL MEDYA HABERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİTCOİN SENTİMENT ANALİZİ

 

1. Doç. Dr. Halim TATLI

2. Yunus KALKAN

EKONOMİK BÜYÜME İLE KREDİ HACMİ, DIŞ TİCARET DENGESİ VE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP OF ECONOMIC GROWTH WITH LOAN VOLUME, BALANCE OF FOREIGN TRADE, AND INTEREST RATES: A CASE OF TURKEY

1.Arş. Gör. Musa ÖZÇELİK

2. Arş. Gör. Aynur SÜSAY

Bitcoin, Risk İştahı, BİST 100 Endeksi İlişkisi: Türkiye Örneği

Bitcoin, Risk Appetite, BIST 100 Index Relationship: The Case of Turkey

1. Halime ÖNK

2. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Saygın

KURUMSAL YÖNETİM PUANLARININ İŞLETMELERİN AKTİF KARLILIĞI, ÖZSERMAYE KARLILIĞI VE BORÇLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE SCORES ON RETURN ON ASSETS, RETURN ON EQUITY AND BORROWING LEVELS

1.Dr. Öğr. Üye. Seda TURNACIGİL

2. Arş. Gör. Toprak Ferdi KARAKUŞ

KORKU ENDEKSİ (VIX) İLE BANKA ENDEKSİ (XBANK) ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KEŞFİ: ASİSMETRİK NEDENSELLİK TESTİ UYGULAMASI

DISCOVERING THE RELATIONSHIP BETWEEN FEAR INDEX (VIX) AND BANK INDEX (XBANK): APPLICATION OF THE ASSYSMETRIC CAUSESITY TEST

1. Dr. Öğr. Üyesi Levent SEZAL

2. Öğr. Gör. Yaşar ALPTÜRK

KONTROL ODAĞI İLE BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOCUS OF CONTROL AND INDIVIDUAL INVESTORS' INVESTMENT DECISIONS

1. Arş. Gör. Dr. Tuğçe Kumral

2. Arş. Gör. Ceren Aycan Gürel

Çalışma Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisinin Panel Veri Regresyon Analizi ve Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle İncelenmesi

 Investigation of The Effect of Working Capital Management on Profitability By Panel Data Regression Analysis and Multi-Criteria Decision Making Techniques

1. Doç. Dr. Ersin KORKMAZ

2. Dr. Öğr. Üyesi Turgut KARABULUT

3. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER

VIX KORKU ENDEKSİ İLE SEÇİLMİŞ VARLIK GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN VIX FEAR INDEX AND SELECTED ASSET RETURNS

1. Arş. Gör. Ecem ÖZHAN

2. Dr. Öğr. Üyesi Fela ÖZBEY

3. Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR

YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE PİYASA KAPİTALİZASYONU İLE KARBON EMİSYONU ARASINDAKİ İLİŞKİ: G20 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY CONSUMPTION AND MARKET CAPITALIZATION AND CARBON EMISSIONS: EVIDENCE OF G20 COUNTRIES

1. Prof.Dr. Yücel AYRIÇAY

2. Dr.Öğ.Üy. Meltem KILIÇ

3. Arş.Gör. Seren AYDINGÜLÜ SAKALSIZ

Uluslararası Ticaret ve Pay Piyasaları Etkileşiminde COVID-19 Pandemisi Süreci

The COVID-19 Pandemic Process in International Trade and Equity Markets Interaction

1. Yunus Emre CAMBAZ

2. Dr. Öğr. Üyesi Samiye EKİM DERTLİ

 

Improving the Productivity of SMEs By KAIZEN Methodology

1. John Akoko

COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN ROLÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME

AN EMPIRICAL EXAMINATION ON THE ROLE OF FINANCIAL DERIVATIVES IN THE TURKISH BANKING SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD

1. Yeter Aydın

2. Doç. Dr. Merve Tuncay

TEKNOLOJİ FİRMALARINDA SERMAYE YAPISI KARARLARININ KARLILIĞA ETKİSİ

THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE DECISIONS ON PROFITABILITY IN TECHNOLOGY FIRMS

1. Dr. Öğ. Üyesi Melih KUTLU

2. Diler TÜRKOĞLU

FARKLI BİR BAKIŞ AÇISIYLA ASİMETRİK GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: S&P SHARIAH MI? S&P CASINOS&GAMING Mİ?

 

ASYMETRIC RETURN AND VOLATILITY SPILLOVER FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE: S&P SHARIAH? S&P CASINOS&GAMING?

1. Doç. Dr. Fatih KONAK

2. Diler TÜRKOĞLU

Mobil Ödemeleri Sistemlerinin Kullanımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Anket Çalışması

Examining the Factors Affecting the Use of Mobile Payments Systems: A Survey Study on University Students

1. Ahmet Coşkun YILDIRIM

Bitcoin ile Seçili Emtia ve Borsa Endeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Examining the Relationship Between Bitcoin and Selected Commodity and Stock Indices: An ARDL Bounds Testing Approach

1. Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRKALE

MIST Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Geçerli Mi?

Is Purchasing Power Parity Valid in MIST Countries?

1. Arş. Gör. Ferhat KARADEMİR

2. Doç. Dr. Samet EVCİ

KARLILIK DÜZEYİNDEKİ DALGALANMALAR KARŞISINDA YATIRIMCILARIN TUTUMLARI MUHAFAZAKAR MI? : BORSA İSTANBUL'DA BİR UYGULAMA

DO INVESTORS' ATTITUDES CONSERVATIVE AGAINST CHANGES IN PROFITABILITY LEVEL? : BORSA ISTANBUL APPLICATION

1. Dr. Öğr. Üyesi Sevgi CENGİZ

2. Dr. Öğr. Üyesi Esengül SALİHOĞLU

Uçak Etkinliğinin Operasyonel ve Finansal Metrikler Açısından Analitik Olarak İncelenmesi

Analytical Investigatıon of Aircraft Efficıency in Terms of Operational and Fınancial Metrics

1. Doç.Dr. Yaşar KÖSE

2. Dr.Öğ.Üyesi Ceyda AKTAN

STRATEJİK KARARLARIN STRATEJİK YÖNETİMİN

BAŞARISINA  ETKİLERİ VE ŞİRKET STRATEJİLERİ

3. THE STRATEGIC DECISIONS AND EFFECTS OF BUSINESS   STRATEGIES ON SUCCESS OF STRATEGIC MANAGEMENT

 

1. Aida Bakhtiyarova

FİNANSAL ASTROLOJİ: MERKÜR RETRO'SU FİNANSAL PİYASALARI ETKİLER Mİ?

FINANCIAL ASTROLOGY: DOES MERCURY RETROGRADE IMPACT FINANCIAL MARKETS?

1. Doç. Dr. Fatih KONAK

2. Esra ÖZKAHVECİ

BIST-100 Endeksinde Yer Alan Türk Havayolu Şirketlerinin Sistematik Risklerinin Belirlenmesi ve Tahmin Edilmesi

Determining and Estimating the Systematıc Risks of Turkish Airlıne Companies Included in BIST-100 Index

1. Doç.Dr. Yaşar KÖSE

2. Dr.Öğ.Üyesi Ceyda AKTAN

 

Evaluation of Green Supply Chain Requirements in Developing Countries - Iraq as a model

1. Dr. Ahmed Maher Mohammed Ali

2. Dr. Yasir Sahib Malik

3. Sahar mahede jabar

TOPLU TAŞIMA İŞLETMELERİNDE AKILLI ULAŞIM SİSTEM VERİLERİNİN BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİLERİ İLE DESTEKLENMİŞ İŞ ZEKÂSI MİMARİSİNDE UYGULANMASI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

APPLICATION OF INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM DATA IN BUSINESS INTELLIGENCE ARCHITECTURE SUPPORTED BY BIG DATA TECHNOLOGIES IN PUBLIC TRANSPORTATION ENTERPRISES: A LITERATURE REVIEW

1. M. Kutlu ŞENGÜL

2. Doç.Dr. Çiğdem TARHAN

3. Prof.Dr. Vahap TECİM

 

 

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÜRÜNLERİN KALİTELERİNİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK MODEL ÖNERİSİ

MODEL PROPOSAL FOR CLASSIFICATION OF THE QUALITY OF PRODUCTS IN THE TEXTILE INDUSTRY

1. Kemal ÇAM

2. Doç.Dr. Can AYDIN

3. Doç.Dr. Çiğdem TARHAN

Ortaöğretim Kurumları Merkezi Yerleştirme Sınavında Öğrenci Başarılarının Veri Madenciliği Yöntemleriyle İncelenmesi

The Research Of Achıevent Of Secondary School Students At The Central Placement Exam By Usıng Data Mınıng Methods

1. Fevzi KARACA

2. Prof. Dr. Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT

TÜRKİYE'DEKİ İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN BUSINESSES IN TURKEY: PROBLEMS AND SOLUTIONS

1. Nuray Bürkek

 

İşletmelerin Muhasebeci Seçimlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemiyle İncelenmesi

Investigation of Accountant Choices of Businesses By The Analytical Hierarchy Process (AHP) Method

1.Dr. Öğr. Üyesi Turgut KARABULUT

2. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜNER

MUHASEBE EĞİTİMİNİN ÖZEL TASARIM YAZILIMLARLA DESTEKLENMESİNE YÖNELİK BİR SİMÜLASYON: İNTERAKTİF ALIŞTIRMA KULLANIMI

A SIMULATION TO SUPPORT ACCOUNTING TRAINING WITH CUSTOM DESIGN SOFTWARE: USING INTERACTIVE EXERCISES

1. Doç. Dr., Mustafa Kıllı

2. Öğr. Gör. Dr. Yusuf IŞIK

ENDÜSTRİ 4.0 ARAÇLARININ MALZEME AKIŞ MALİYET MUHASEBESİ SÜRECİNDE KULLANILMASI VE İŞLETMELER İÇİN OLASI AVANTAJLARI

 

1.Dr. Öğr. Üyesi Merve Kıymaz Kıvraklar

2.Naz İpek

 

 

Yasal Düzenlemelere Firmaların Kar Yönetimi Tepkisi: Borsa İstanbul Örneği

Earnings Management Reactıon Of Companıes To Legal Regulatıons: The Example Of Borsa Istanbul

1. Arş.Gör.Yasin Erdem Çevik

2. Arş.Gör. Ahmet Akgemci

BOBİ-FRS MUHASEBE SİSTEMİNE GÖRE VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERE İLİŞKİN ÖLÇÜM/DEĞERLEME ESASLARI VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

MEASUREMENT/VALUATION PRINCIPLES ON ASSETS AND LIABILITIES ACCORDING TO BOBI-FRS ACCOUNTING SYSTEM AND ACCOUNTING REGISTRATION EXAMPLES

1.Öğr.Gör. Haluk SATIR

2.Prof.Dr. M. Mustafa KISAKÜREK

 

 

Muhasebe ve Vergi Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Derslerini Öğrenme Yaklaşımları ile Akademik Güdülenmeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: KSÜ Örneği

Evaluation of the Relationship between the Accounting and Tax Department Students' Approaches to Learning Accounting Courses and their Academic Motivation: The Case of KSU

1. Dr. Öğr. Üyesi Nurettin KOCA

 

 

Racial Diversity in Super Bowl Commercials? A Neuromarketing Approach

1. Arigun Bayaraa

Covid 19 Pandemisinde İşletmelerin Borçlanma Yapısındaki Değişim

Change In Debit Structure Of Busınesses In The Covıd 19 Pandemıc

1.Doç.Dr. Jale SAĞLAR

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İSLAMİ MUHASEBEYE İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ

A RESEARCH ON PERCEPTIONS ABOUT ISLAMIC ACCOUNTING OF ACCOUNTING PROFESSIONALS

1. Öğr.Gör.Nazan Güngör KARYAĞDI

2. Doç.Dr. Ayşenur Buyruk Akbaba

METAVERSE MUHASEBE İÇİN FIRSAT MI? TEHDİT Mİ?

IS METAVERSE AN OPPORTUNITY OR THREAT FOR ACCOUNTING?

1. Doç.Dr. Mihriban COŞKUN ARSLAN

FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARI AÇISINDAN MUHASEBE ve FİNANSIN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF ACCOUNTING AND FINANCE IN TERM OF FINANCIAL INFORMATION USERS

1. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

2. Arş. Gör. Enes ÖZCAN

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN YALIN MUHASEBE

LEAN ACCOUNTING FROM A SUSTAINABILITY PERSPECTIVE

1. Seda Doğan

 

Investigating the impact of CIPD Level three for the skills shortage on the private sector in the kingdom of Bahrain

1. Mohamed Alkashami

DİJİTAL MUHASEBE

DIGITAL ACCOUNTING

1. Dr. Öğr. Üyesi Bilal Zafer Berikol

ÇEVRE BİLİNCİ: JENERASYON FARKLILIKLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ENVIRONMENTAL AWARENESS: A RESEARCH ON GENERATION DIFFERENCES

1. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERGEN IŞIKLAR

2. Prof. Dr. Muammer Zerenler

3. Ceren Yeşiltuna

Tersine Lojistik Uygulamalarının Önündeki Engellerin ve Çözüm Önerilerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Evaluation Of The Obstacles And Solution Proposals Of The Reverse Logistics Applications Using Multi-Criteria Decision-Making Methods

1. Dr. Öğr.Üyesi Zeynep ÖZGÜNER

2. Dr. Öğr. Üyesi Mert ÖZGÜNER

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin İklim Anlaşması Duyarlılığı ve Yeşil Lojistiğin Uygulanabilirliğinin Sınanması

Testing the Climate Agreement Sensitivity and Applicability of Green Logistics of Turkey and European Union Countries

1. Doç.Dr. Hayrettin Kesgingöz

2.Arş.Gör. Yağmur Matyar Tanır

ÜRETİM KESİNTİSİ VE COVID-19: MABAC KULLANARAK OPERASYONEL VEFİNANSAL SONUÇLARIN ANALİZ EDİLMESİ

PRODUCTION DISRUPTION AND COVID-19: ANALYZING OPERATIONAL AND FINANCIAL CONSEQUENCES USING MABAC

1.Arş.Gör. Kevser Yılmaz

2.Doç.Dr. Aşkın Özdağoğlu

3.Doç.Dr. Melissa Cagle

OBOR PROJESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE'NİN ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK ALTYAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF TURKEY'S TRANSPORTATION AND LOGISTICS INFRASTRUCTURE WITHIN THE SCOPE OF OBOR PROJECT

1. Doç Dr. Öğ. Alb. Bülent YILMAZ

2. Öğ.Tğm. M.Serkan PASİNLİOĞLU

 

ENTROPİ TABANLI TOPSIS YÖNTEMİ İLE KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ: ŞİŞECAM ÖRNEĞİ

CORPORATE SUSTAINABILITY PERFORMANCE MEASURING WITH ENTROPY BASED TOSIS METHOD: THE CASE OF ŞİŞECAM

1. Arş.Gör. Funda Sinem Konuk