Yazım Kuralları


UİK BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Önemli Not: Kongreye gönderilecek bildiri metinleri daha önce herhangi bir yerde makale veya bildiri olarak sunulmamış ve basılmamış olmalıdır.

1.Yazar sıralamasına bakılmaksızın bir yazar en fazla 2 adet bildiriyle katılabilir. Bildiri metinleri içerisinde yazar bilgileri yer almamalı, bu bilgilere sayfanın altında verilen bilgi formunda yer verilmelidir.

2. Tüm bildiriler körleme hakemlik (peer Review) sürecinde üç hakem tarafından değerlendirilecektir. Üç hakemin de onayının alınması zorunludur.

3. Bildirilerin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

4. Gönderilen bildiriler Microsoft Word 2007 ve üzeri programda yazılmış olmalıdır.

5. Tam metin bildiriler 20 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.

6. Genişletilmiş özetler kaynakça hariç 2000-3000 kelime arasında olmalıdır.

7. Bildiri metinleri iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır.

8. Türkçe ve İngilizce bildiri başlıkları 12 punto, kalın harfli, büyük harflerle yazılmış ve ortaya hizalı olmalıdır. Bildiri yazımında "Times New Roman" yazı tipi kullanılmalıdır.

9. Kısa özet hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yazılmalı, en fazla 200 kelimeden oluşmalı, 9 punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı olarak ayarlanmalı ve satır başı girintisi verilmemelidir.

10. Bildiriler, 11 punto ve tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Sayfa düzeni; Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm, Üst: 3 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır.

11. Bildiri metinleri başlık, kısa özet, giriş, kavramsal çerçeve, araştırma yöntemi, bulgular ve tartışma, sonuç ve öneriler kısımlarından oluşmalıdır. 

12. Başlıklar: Bildiride ana başlıklar ve alt başlıklar 11 punto, kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.

13. Tablo ve grafikler: Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.

14. Atıflar: Gönderilecek olan çalışmaların APA 6. Sürüm temel kaynak gösterme kuralları dikkate alınarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. APA 6. Sürüm kaynak gösterme kuralları aşağıda özetlenmiştir. Metin içi atıflar temel olarak iki şekilde yapılır:

·  Çıtak (2017), yatırımcıların pay senetlerini yanlış fiyatlandırdığını ortaya koymuştur.

·  Pazarlama yoğunluğu yüksek olan firmalar istatistiksel olarak normal-üstü negatif getiri oranı sağlamaktadır (Çıtak, 2017).

        Atıfların nasıl yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen sayfanın altında verilen örnek bildiri şablonuna bakınız.

15.  Kaynakça: Makalede yararlanılan kaynaklar yeni bir sayfada ortalanmış "KAYNAKÇA" başlığı altında verilir. Atıflardaki yazar adı ve tarih bilgisi kaynakçadaki yazar adı ve tarih bilgisi ile birebir aynı olmalıdır. Kaynakçada numaralandırma veya madde işaretleri kullanılmaz. Kitap ve dergi adları italik olarak yazılır. Kitap ve makale adlarında sadece ilk harf büyük yazılır (özel isimler hariç). Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur. Kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Alfabetik sıralama yalnızca soyadın ilk harfine göre yapılmaz, aynı ilk harfe sahip künyelerin de kendi içerisinde harfe göre alfabetik olmaları gerekir.

        Kaynakçanın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen sayfanın altında verilen örnek bildiri şablonuna bakınız.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Yapılandırılmış özet değerlendirilmesinden kabul almış olan bildiri sahipleri diledikleri takdirde bildirilerinin sadece genişletilmiş özetlerinin basılmasını talep edebilirler.
 • Bu seçeneği tercih eden bildiri sahipleri de değerlendirilmek üzere çalışmalarını tam metin olarak göndermelidirler. Tam metin üzerinden değerlendirilen ve kabul gören bu çalışmalar yazar/lar/ın tercihine bağlı olarak genişletilmiş özet formatında basılmalıdır.
 • Bildiri kitabında basılmasına karar verilen genişletilmiş özetler kaynakça dahil en çok 7 sayfa olarak yazılmalıdır.
 • Genişletilmiş özetler yapılandırılmış özetin temel yapısına uygun ve tam metnin daha kısa bir formatı şeklinde yazılmalıdır.
 • Genişletilmiş özette yer alması gereken alt başlıklar
  • Özet ve anahtar kelimeler (özette çalışmanın amacı, yöntemi ve en önemli bulgu ya da bulguları 3 ila 6 cümle arasında özetlenmelidir)
  • Giriş ve çalışmanın amacı (giriş ve araştırmanın amaç kısmında çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir)
  • Çalışma konusuyla ilgili kavramsal / kuramsal çerçeve (kavramsal ya da kuramsal çerçevede, özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan / yapılmakta olan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır)
  • Yöntem (çalışmanın yöntem kısmında araştırma için kullanılan temel yaklaşım ile ana kütle, örneklem, veri toplama yöntem ve aracı ile ölçekler ile niçin tercih edildiklerine de yer verilmelidir)
  • Bulgular ve tartışma (verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan sonuç ya da bulgular, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilerek tartışılmalı ve benzerlik ve farklılıklar ile bunların sebeplerine ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır. Henüz son bulgularına ulaşılmamış araştırmalar için ise beklenen ya da tahmini bulgular ve bunlara ilişkin yorum ve değerlendirmelere yer verilmelidir)
  • Sonuç ve öneriler (bu kısımda büyük ölçüde sonuçlanmış ya da devam etmekte olan araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın beklenen yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır) 

Yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmak suretiyle, genişletilmiş özet de yukarıda yer alan tam metin bildiri yazım  kurallarına/ilkelerine uyularak hazırlanmalıdır.


UİK Bildiri Yazım Şablonu.docx
UİK BilgiFormu.docx